Đình chỉ giao dịch đối với HPX, IBC, TGG, AGM và TTB

Ngày 8/9, Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE) đưa ra 5 thông báo về việc đình chỉ cổ phiếu của Hải Phát Invest (Mã: HPX), Apax Holdings (Mã: IBC), The Golden Group (Mã: TGG), Xuất nhập An Giang (Mã; AGM) và Tập đoàn Tiến Bộ (Mã: TTB).

Trước đó, HOSE đã nhắc các đơn vị công bố thông tin báo cáo soát xét bán niên 2023. Tuy nhiên đến hiện tại, cả 5 trường hợp đều chưa thực hiện công bố. Do đó, các đơn vị này đã vi phạm quy định “Tổ chức niêm yết tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch”. Do đó, HOSE sẽ chuyển các cổ phiếu trên từ diện hạn chế giao dịch sang diện định chỉ giao dịch theo quy định.

Với riêng TTB, cổ phiếu này tiếp tục bị đình chỉ giao dịch theo quyết định ngày 30/6 của HOSE, theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại công văn 4053/UBCK-TT ngày 27/6/2023, thuộc trường hợp chứng khoán bị đình chỉ giao dịch theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 41 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Việc xem xét đưa ra khỏi diện định chỉ đối với TTB sẽ căn cứ vào tình hình khắc phục tất cả nguyên nhân dẫn đến tình trạng bị đình chỉ giao dịch nêu trên.


Nguồn tham khảo