Đề nghị làm rõ khái niệm “nền tảng số”, “nền tảng số trung gian”


DNVN – Góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, một số ý kiến đề nghị làm rõ các khái niệm “nền tảng số”, “nền tảng số trung gian” và xác định “nền tảng số lớn”.

Ngày 20/6/2023, Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2024 và thay thế cho Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010. Để bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, kịp thời đưa các quy định của luật vào cuộc sống, Bộ Công Thương được Chính phủ giao chủ trì xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Nghị định), thời hạn trình Chính phủ là tháng 12/2023.

Bộ Công Thương đã phối hợp các cơ quan, tổ chức đã thực hiện xây dựng dự thảo Nghị định. Nội dung của dự thảo bám sát các điều, khoản do Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giao Chính phủ quy định chi tiết, không quy định nội dung mới.

Trong quá trình lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo, một số ý kiến đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện khái niệm theo hướng lượng hóa các tiêu chí để xác định thế nào là người có ảnh hưởng. Đồng thời, đề nghị làm rõ các khái niệm “nền tảng số”, “nền tảng số trung gian” và xác định “nền tảng số lớn”.

Nhiều ý kiến đề nghị dự thảo Nghị định làm rõ khái niệm “nền tảng số”, “nền tảng số trung gian” và xác định “nền tảng số lớn”.

Bộ Công Thương cho rằng, tại dự thảo Nghị định, các khái niệm trên được thống nhất theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 45 Luật Giao dịch điện tử năm 2023. Theo đó, nền tảng số phục vụ giao dịch điện tử là hệ thống thông tin tạo môi trường điện tử cho phép các bên thực hiện giao dịch hoặc cung cấp, sử dụng sản phẩm, dịch vụ hoặc sử dụng để phát triển sản phẩm, dịch vụ.

Điều 45 Luật Giao dịch điện tử năm 2023 cũng quy định nền tảng số trung gian phục vụ giao dịch điện tử là nền tảng số. Chủ quản nền tảng số độc lập với các bên thực hiện giao dịch. Đối với khái niệm “nền tảng số lớn”, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện quy định.

Về vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch đặc thù, một số ý kiến đề nghị làm rõ, hoàn thiện các quy định về trách nhiệm của tổ chức thiết lập, vận hành nền tảng số trung gian. Bao gồm công bố công khai tiêu chí xác định ưu tiên hiển thị sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ nếu nền tảng số có chức năng tìm kiếm. Đối với nền tảng số không có chức năng tìm kiếm thì có cần công khai tiêu chí nêu trên không?

Có ý kiến đề nghị cần làm rõ tổ chức, cá nhân kinh doanh cần cung cấp thông tin gì về tổ chức, cá nhân kinh doanh hoạt động trên nền tảng số trung gian khi người tiêu dùng giao dịch với tổ chức, cá nhân kinh doanh đó có yêu cầu.

Đồng thời, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia tiếp tục rà soát để hoàn thiện các quy định rõ ràng, đầy đủ hơn.


Hà AnhSource link