Các chính sách ưu tiên của Hà Nội tạo đà chuyển đổi số cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ


DNVN – Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của các doanh nghiệp trong phát triển kinh tế số, xây dựng chính quyền số hiệu quả, thời gian vừa qua, TP Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản quan trọng tạo đà chuyển đổi số cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn.

Ngày 23/9/2022, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 3457/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch “Hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2021-2025”. Trong đó dự kiến hỗ trợ chuyển đổi số cho 90.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa với mức kinh phí thực hiện hỗ trợ lên tới 315,164 tỷ đồng.

Kế hoạch đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, đạt 100% doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố nâng cao nhận thức về chuyển đổi số. Bên cạnh đó, khoảng 90.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ mới thành lập được nhận hỗ trợ chuyển đổi số; 100% doanh nghiệp trên địa bàn sử dụng chữ ký số, hóa đơn điện tử.

Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại TP Hà Nội

Ngày 30/12/2022, Thành ủy Hà Nội ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TU về chuyển đổi số, xây dựng TP Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Một trong những mục tiêu tổng quát là tạo điều kiện cho kinh tế tăng trưởng nhanh, hiệu quả và bền vững… Hình thành nền tảng dữ liệu cho các ngành kinh tế trọng điểm dựa trên dữ liệu của cơ quan nhà nước; phát triển các dịch vụ sáng tạo dựa trên dữ liệu phục vụ người dân, doanh nghiệp…

Bước sang năm 2023, Hà Nội cũng ban hành nhiều kế hoạch quan trọng thúc đẩy chuyển đổi số Thành phố nói chung, chuyển đổi số trong doanh nghiệp nói riêng như: Kế hoạch số 238/KH-UBND ngày 25/9/2023 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn TP. Hà Nội năm 2023, Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 27/9/2023 về chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Một trong những nội dung quan trọng của Kế hoạch 239 là nhấn mạnh việc phát triển 4 loại hình doanh nghiệp công nghệ số.

Các quyết định, kế hoạch được ban hành kịp thời với quan điểm chỉ đạo sát thực tế đã tạo hành lang pháp lý hỗ trợ cho hoạt động chuyển đổi số của các doanh nghiệp tại Hà Nội, giúp họ có thêm động lực thực hiện chuyển đổi số đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh.


Thu HàSource link